H??ng D?n Cách Thanh Toán B?ng Th? Visa Ho?c MasterCard

Trên Trang  nap.chitonvolam.com

 

Quý ??i Hi?p Thân M?n !
T?i các game do VGP phát hành, ngoài cách n?p th? tr?c ti?p nh? tr??c ?ây,
hi?n t?i quý ??i hi?p có th? nap thông qua kênh n?p t?i http://nap.chitonvolam.com.
Chi ti?t cách th?c hi?n nh? sau :
B??c 1 : Truy c?p vào trang web :
http://nap.chitonvolam.com

 

B??c 2 : ??ng nh?p b?ng tài kho?n VGP ID b?n ?ang s? d?ng trong game ho?c c?ng có th? ??ng nh?p b?ng tài kho?n Facebook c?a b?n :

 

n1

B??c 3 : Ch?n ?úng Máy Ch? và Nhân V?t mình mu?n n?p

n2

n3

B??c 4 : Thanh toán b?ng  th? Visa ho?c MasterCard

-Ch?n gói n?p và xác nh?n

n7

-Nh?p thông tin thanh toán , t?i ?ây có m?t s? m?c b?t bu?c và ph?i yêu c?u nh?p chính xác :

 

n8

-Ch?n lo?i th? mu?n thanh toán ??ng th?i nh?p các thông tin c?a th? theo yêu c?u :

vs

-Xem l?i các thông tin l?n cu?i xem có chính xác hay không :

xla

-Ch? h? th?ng  x? lí và báo thành công

ssa

L?u Ý :

-??i v?i th? cào n?u g?p l?i không nh?n ???c Kim Nguyên B?o thì quý ??i hi?p vui lòng gi? l?i th? và g?i ph?n h?i thông tin cho Ch?m Sóc Khách Hàng qua Hotline : 0905001800

-??i v?i các thanh toán khác vui lòng gi? l?i thông tin hóa ??n ho?c Sms t? h? th?ng Bank g?i v? .

 

B??c 5 : Vào game và ki?m tra gói n?p t??ng ?ng .

Chúc quý ??i hi?p thành công !