Thông Báo B?o Trì ?inh Kì Máy Ch? Thánh Ki?m

dang bao tri

 

B?o Trì ??nh Kì Máy ch? Thánh Ki?m
Th?i gian d? ki?n : T? 14h ??n 15h ngày 27/6
Mong các b?n thông c?m vì b?t ti?n này !!!!!!
N?p Th? Tr?c Ti?p T?i Web :
http://nap.chitonvolam.com

BQT Chí Tôn Võ Lâm Kính Báo?