Thông Báo L?ch Ghép Server S24 ??n S27S30 và S31 

bt

 
Th? theo nguy?n v?ng c?a ??i ?a s? các thành viên ?ang tr?i nghi?m t?i các máy ch? ??i ??u.
 Nh?m t?o m?t sân ch?i giao l?u , c?nh tranh , h?ng thú và ??y nghi?t huy?t.
 BQT s? ti?n hành g?p các c?p máy ch?.
 14h00 ngày 06/07/2017 ti?n hành g?p máy ch? S24 ??n S27, S30 và S31
 M?t s? tr??ng h?p tên nhân v?t b? trùng gi?a 2 máy ch? thì tên nhân v?t s? ???c thêm kí t? [S? th? t? máy ch?]
Ví d?: TestTest[10]
 C?ng t??ng t? nh? tên nhân v?t, tên Bang H?i b? trùng gi?ng nhau thì c?ng s? có thêm kí t? [S? th? t? máy ch?]
 Ngoài tên nhân v?t và tên bang ra t?t c? nh?ng tính n?ng khác hoàn toàn ???c gi? nguyên không thay ??i nên các b?n c? yên tâm nhé 😀
Ban Qu?n Tr? Võ Lâm Chí Tôn Kính Báo.