Tin tức| cách đây 2 năm

Thông báo lịch ghép server

Thông báo l?ch ghép server

bt

Th? theo nguy?n v?ng c?a ??i ?a s? các thành viên ?ang tr?i nghi?m t?i các máy ch? ??i ??u.
Nh?m t?o m?t sân ch?i giao l?u , c?nh tranh , h?ng thú và ??y nghi?t huy?t.

BQT s? ti?n hành g?p các c?p máy ch?.

14h00 ngày 05/01/2017 ti?n hành g?p máy ch? S20 – S21

M?t s? tr??ng h?p tên nhân v?t b? trùng gi?a 2 máy ch? thì tên nhân v?t s? ???c thêm kí t? [S? th? t? máy ch?]
Ví d?: TestTest[10]

C?ng t??ng t? nh? tên nhân v?t, tên Bang H?i b? trùng gi?ng nhau thì c?ng s? có thêm kí t? [S? th? t? máy ch?]

Ngoài tên nhân v?t và tên bang ra t?t c? nh?ng tính n?ng khác hoàn toàn ???c gi? nguyên không thay ??i nên các b?n c? yên tâm nhé 😀