Thông Báo B?o Trì ?inh Kì Toàn B? Máy Ch? và Ti?n Hành G?p server S28 ??n S31, S32 và S33

bt
B?o Trì ??nh Kì Toàn B? Máy Ch? S1 ??n S35
B?o Trì ?? Ti?n Hành G?p C?m Máy Ch? S28 ??n S31 , S32 và S33

Th?i gian d? ki?n : T? 14h ??n 17h ngày 8/8
Mong các b?n thông c?m vì b?t ti?n này !!!!!!
N?p Th? Tr?c Ti?p T?i Web :
http://nap.chitonvolam.com

 


BQT Chí Tôn Võ Lâm Kính Báo?