Tin tức| cách đây 2 năm

Khai Mở Máy Chủ S36 – Hỏa Long

Thân chào quý ??ng ??o !
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u tham gia Chí Tôn Võ Lâm ?ông ??o c?a quý anh hùng.

Chúng tôi quy?t ??nh m? thêm m?t vùng ??t m?i mang tên

S36 – H?a Long

s36 ad

 

Th?i gian: 10h30 ngày 10/08/2017

Kèm theo là chu?i s? ki?n v?i nh?ng ph?n th??ng h?p d?n không th? b? qua:

1. ?ua top chi?n l?c

chien luc

2. ?ua top cánh

canh

3. ?ua top c?p nhân v?t

C?p top

4. ?ua top thú c??i

thu cuoi

M?i lo?i top ???c chia làm 5 m?c khác nhau:

+) H?ng 1
+) H?ng 2
+) H?ng 3
+) H?ng 4 -> 10
+) H?ng 11-> 20

K?t thúc s? ki?n ?ua top h? th?ng s? t? ??ng g?i ph?n th??ng cho nh?ng ai ??t ?? ?i?u ki?n ?? nh?n th??ng.Chúc các b?n có tr?i nghi?m game Chí Tôn Võ Lâm vui v? !